Badminton Vereniging Grijpskerk

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Statuten Vereniging Grijpskerk

Clubinfo
 


STATUTEN
Badminton Vereninging Grijpskerk

 


Zevende oktober tweeduizend negen, verschenen voor mij, mr Leendert Stanley van der MEIJ, notaris met plaats van vestiging (Grijpskerk), gemeente Zuidhorn:

1. De heer Henderikus Leonardus OLTHOFF, geboren te Groningen, op vijfentwintig juni negentienhonderd tweeënveertig, rijbewijsnummer 3183261581, wonende De Roder 7, 9843 BM Grijpskerk, gehuwd.

2. De heer, Francois David KNUIT, geboren te Groningen op tien juli negentienhonderd zevenenveertig, rijbewijsnummer 4353153006, wonende Fossemaheerd 47, 9737 KB Groningen, thans ongehuwd, en niet geregistreerd of geregistreerd geweest als partner in de zin van de partnerregistratiewet.
Handelende als voorzitter respectievelijk penningmeester van de Badminton vereniging Grijpskerk en tezamen deze vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigen. Welke vereniging ondernummer 02091101 staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Noord Nederland ter uitvoering van het besluit van de algemene vergadering genomen in haar vergadering van drie juni tweeduizend negen van welk besluit een uittreksel aan deze akte wordt gehecht.
De comparanten handelend als gemeld verklaarden ter uitvoering van dit besluit dat de statuten der vereniging met ingang van heden zijn gewijzigd en in haar geheel thans luiden als volgt:

STATUTEN
Naam en zetel
Artikel 1
1.   De vereniging draagt de naam: Badminton Vereniging Grijpskerk.
2.   Zij heeft haar zetel in Grijpskerk (gemeente Zuidhorn).
Inrichting
Artikel 2
1.   Organen van de vereniging zijn: het bestuur en de algemene vergadering, alsmede alle overige personen en kommissies die krachtens de statuten door de algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.
2.   De organen van de vereniging als bedoeld in lid 1 bezitten geen rechtspersoonlijkheid.
Duur en boekjaar
Artikel 3
1.   De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2.   Het boekjaar van de vereniging loopt van een januari tot en met eenendertig december.
Doel
Artikel 4
1.   De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de badmintonsport in al zijn verschijningsvormen.
2.   De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door een zaal ter beschikking te stellen van de leden.
Leden
Artikel 5
1.   a.   Leden zijn natuurlijke personen, die op hun verzoek als lid door het bestuur zijn
    toegelaten
2   Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging tot erelid benoemen.
Verplichtingen
Artikel 6
1.   De leden zijn verplicht:
  a.   de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van de organen vermeld in artikel 2 lid 1 na te leven;
  b.   de belangen van de vereniging niet te schaden;   
2.   Door de vereniging kunnen in naam van de leden geen verplichtingen worden aangegaan, dan nadat het bestuur daartoe door de algemene vergadering vertegenwoordigingsbevoegd is verklaard.
Tuchtrechtspraak
Artikel 7
1.      In het algemeen zal strafbaar zijn elk handelen of nalaten in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
2.   a.   Ontzetting (royement) kan alleen worden uitgesproken indien een lid in ernstige
mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van de organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
  b.   Ontzetting (royement) kan slechts door het bestuur worden uitgesproken.
  c.   Nadat het bestuur tot ontzetting (royement) heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld.
  d.   De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij een algemene vergadering, die in haar eerstvolgende vergadering met meerderheid beslist. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat de betrokkene voor het voeren van verweer toegang heeft tot de eerstvolgende algemene vergadering en bevoegd is aldaar het woord te voeren. De betrokkene is tevens bevoegd zich in bedoelde vergadering door een raadsman te doen bijstaan.
Geldmiddelen
Artikel 8
1.   De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  a.   contributie van de leden.
  b.   andere inkomsten.
2.   a.   De leden zijn per kwartaal gehouden tot het betalen van contributie, welke door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie betalen.
  b.   Wanneer het lidmaatschap in de loop van het kwartaal eindigt blijft niettemin de contributie voor het betreffende kwartaal verschuldigd.
3.   Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie.
4.   Bij achterstand van betaling van meer dan twee kwartalen worden aanmaningskosten in rekening gebracht.
5.   Met ingang van een januari tweeduizend tien is de contributie aan het begin van het kwartaal verschuldigd.
Einde lidmaatschap
Artikel 9
1.   Het lidmaatschap eindigt:
  a.   door overlijden van het lid;
  b.   door schriftelijke opzegging door het lid;
  c.   door opzegging door het bestuur namens de vereniging;
  d.   door ontzetting (royement), als bepaald in artikel 7 lid 2.
2.   a.   Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen voor zover deze door deze statuten worden gesteld, of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsmede wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
  b.   opzegging namens de vereniging kan geschieden door achterstand in contributie van 3 kwartalen .
  c.   opzegging namens de vereniging kan geschieden na aangetoonde ontvreemding van andermans eigendommen, misdraging.
3.   a.   Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan
  slechts geschieden tegen het einde van het kwartaal behoudens de gevallen bedoeld in lid 2a, b en c.
  b.   Een opzegging in strijd met het onder a bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum, waartegen was opgezegd.
4.   a.   Behoudens het in dit artikel sub b bepaalde kan een lid voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard hem is bekend geworden of meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op hem van toepassing.
  b.   Een lid heeft de onder a bedoelde bevoegdheid tot tussentijdse opzegging niet in het geval de wijziging een nauwkeurig in deze statuten omschreven recht of verplichting betreft en voorts niet in het geval van een wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.
  c.   Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
5.   Behalve in geval van overlijden wordt een lid dat heeft opgezegd geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het eind van het kwartaal waarin werd opgezegd, zolang hij niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging, of zolang enige aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen rechten uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijnen in beroep te gaan.
Bestuur
Artikel 10
1.   a.   Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen, die door de algemene vergadering uit de leden worden gekozen.
  b.   Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
  c.   De voorzitter wordt in functie gekozen.
2.   a.   De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het hieronder sub b bepaalde.
  b.   Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
  c.   Vindt geen kandidaatstelling plaats of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het onder b gestelde om aan de kandidaatstelling het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar keus.
3.   a.   Ieder bestuurslid treedt vier jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
  b.   In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk binnen zes weken voorzien. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
  c.   Bestuursleden dienen meerderjarig te zijn.
4.   In zijn eerste bestuursvergadering na een bestuursverkiezing verdeelt het bestuur in onderling overleg de overige functies en stelt zij voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan, hetzij via email, hetzij op de website van de vereniging, hetzij door ter inzage legging in de sporthal,mededeling aan alle leden.
5.   Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk tegenover de vereniging, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
6.   De algemene vergadering kan een bestuurslid als lid van het bestuur schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.
  Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
Bestuurstaak
Artikel 11
1.   Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2.   Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
3.   Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door kommissies waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen.
Bestuursvergadering
Artikel 12
1.   Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen.
2.   Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen.
3.   a.   Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 2, worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, mits voor wat de in vergadering genomen besluiten betreft de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.
  b.   Blanco stemmen zijn ongeldig.
4.   Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wensen.
5.   a.   Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
  b.   Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
6.   Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld.
Vertegenwoordiging
Artikel 13
1.   De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. Daarnaast kan deze vertegenwoordiging plaats vinden door:
  de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester.
2.   Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
3.   Bestuursleden, aan wie krachtens deze statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de betrokken rechtshandeling of rechtshandelingen is besloten.
Rekening en verantwoording
Artikel 14
1.   Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2.   Het bestuur brengt  behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering  binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op een algemene vergadering een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt hiervan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
3.   a.   Tenzij de algemene vergadering op een andere wijze in het toezicht op het bestuur heeft voorzien, kiest de algemene vergadering een kascommissie, bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
  b.   De leden van de onder a bedoelde commissie worden gekozen voor de duur van twee jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend herkiesbaar.
  c.   De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
4.   Degenen die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoeken, kunnen zonodig zich voor rekening van de vereniging door een deskundige
  doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
5.   De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.
6.   Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.
7.   Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1, 2 en 3, vijf jaar lang te bewaren.
Algemene vergadering
Artikel 15
1.   Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering (jaarvergadering) worden gehouden.
2.   De agenda van deze vergadering bevat onder meer:
  a.   bespreking van de notulen van de vorige algemene vergadering;
  b.    jaarverslag van de secretaris;
  c.   behandeling en vaststelling van de jaarstukken;
  d.   vaststelling van de contributies;
  e.   vaststelling van de begroting;
  f.   voorziening in vacatures;
  g.   rondvraag.
3.   Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4.   a.   Het bestuur is op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
  b.   Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan met inachtneming van het bepaalde in het volgende lid.
5.   a.   De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
  b.   De bijeenroeping geschiedt door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke of per email verzonden, dan wel op de website van de vereniging geplaatste kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda, De agenda voor de leden wordt eveneens op een daartoe geschikte plaats ter inzage gelegd; hiervan wordt melding gemaakt in de kennisgeving.
Toegang en besluitvorming algemene vergadering
Artikel 16
1.   a.   Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, voor zover zij niet ten tijde van de vergadering als lid zijn geschorst.
  b.   De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan andere dan de onder a bedoelde personen.
2.   a.   De in lid 1 onder a. bedoelde leden zijn stemgerechtigd. Zij brengen ieder één stem uit.
  b.   Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.
3.   a.   Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden besluiten genomen met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
  b.   Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen.
  c.   Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen of stembiljetten die, naar het oordeel van de voorzitter:
     1.   blanco zijn;
     2.   zijn ondertekend;
     3.   onleesbaar zijn;
     4.   een persoon niet duidelijk aanwijzen;
     5.   de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is;
     6.   voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
     7.   meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
4.   a.   Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat.
  b.   Bij meerdere vacatures wordt over iedere vacature afzonderlijk gestemd.
5.   a.   Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden.
     Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt herstemming plaats over de personen, die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen.
  b.   Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt herstemming plaats over hem en degene die het op één na hoogste aantal stemmen heeft verkregen.
     Zijn er meer personen die het op één na hoogste aantal stemmen hebben verkregen, dan vindt over hen eerst een tussenstemming plaats om uit te maken wie de kandidaat wordt voor de herstemming.
  c.   Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en) is hij gekozen die de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen. Staken bij deze stemmingen de stemmen, dan beslist het lot.
6.      Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing van personen betreft, is het verworpen.
7.   a.   Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van    een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
  b.   Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt.
     Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Bevoegdheden algemene vergadering
Artikel 17
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de statuten aan het bestuur of andere organen zijn opgedragen.
Leiding en notulering algemene vergadering
Artikel 18
1.   De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering daarin zelf.
2.   Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt. De notulen worden, na vaststelling door de voorzitter en de notulist, op de website van de vereniging gepubliceerd, per email toegezonden of door middelter inzage legging in de sporthal of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en worden in de eerstvolgende algemene vergadering besproken.
Algemene reglementen
Artikel 19
1.   De algemene vergadering kan reglementen vaststellen en wijzigen, waar in de taken en bevoegdheden van de organen nader kunnen worden geregeld en verbintenissen aan het lidmaatschap kunnen worden verbonden.
2.   De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet noch met de statuten.
Statutenwijziging
Artikel 20
1.   De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2.   Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste veertien dagen voor de vergadering door middel van de website, email en ter inzage leggen bekend gemaakt en/of een afschrift hiervan op diens verzoek aan een lid ter beschikking gesteld.
3.   a.   Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
     Indien geen twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt de vergadering gesloten, aansluitend geopend en direct een tweede vergadering gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen
4.   a.   Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat van de statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan door middel van de website, email en ter inzage te leggen stuk.
  b.   Ieder bestuurslid is afzonderlijk tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.
Ontbinding en vereffening
Artikel 21
1.   De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
2.   Het bepaalde in de leden 2 en 3 van art. 20 is van overeenkomstige toepassing.
3.   Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, dan geschiedt de vereffening door het bestuur.
4.   De algemene vergadering bepaalt de bestemming van een eventueel batig saldo.
5.   Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

Artikel 17
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de statuten aan het bestuur of andere organen zijn opgedragen.
Leiding en notulering algemene vergadering
Artikel 18
1.   De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering daarin zelf.
2.   Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt. De notulen worden, na vaststelling door de voorzitter en de notulist, op de website van de vereniging gepubliceerd, per email toegezonden of door middelter inzage legging in de sporthal of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en worden in de eerstvolgende algemene vergadering besproken.
Algemene reglementen
Artikel 19
1.   De algemene vergadering kan reglementen vaststellen en wijzigen, waar in de taken en bevoegdheden van de organen nader kunnen worden geregeld en verbintenissen aan het lidmaatschap kunnen worden verbonden.
2.   De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet noch met de statuten.
Statutenwijziging
Artikel 20
1.   De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2.   Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste veertien dagen voor de vergadering door middel van de website, email en ter inzage leggen bekend gemaakt en/of een afschrift hiervan op diens verzoek aan een lid ter beschikking gesteld.
3.   a.   Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
     Indien geen twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt de vergadering gesloten, aansluitend geopend en direct een tweede vergadering gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen
4.   a.   Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat van de statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan door middel van de website, email en ter inzage te leggen stuk.
  b.   Ieder bestuurslid is afzonderlijk tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.
Ontbinding en vereffening
Artikel 21
1.   De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
2.   Het bepaalde in de leden 2 en 3 van art. 20 is van overeenkomstige toepassing.
3.   Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, dan geschiedt de vereffening door het bestuur.
4.   De algemene vergadering bepaalt de bestemming van een eventueel batig saldo.
5.   Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu